Phí sát hạch và đơn giá thuê xe có gắn thiết bị điện tử chấm điểm tự động

     Căn cứ thông tư số 188/2016/TT-BTC, ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu phí sát hạch cấp giấy phép lái xe, lệ phí cấp giấy phép lái xe. 

         Theo quy định trên, mức thu phí sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ như sau:

Đơn vị tính: Đồng                     

1

PHÍ SÁT HẠCH LÁI XE

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU

a

 Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4):

 

 - Sát hạch lý thuyết

 - Sát hạch thực hành

Lần

Lần

40.000

50.000

b

 Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B11, B1, B2, C, D, E, F):

 

 - Sát hạch lý thuyết

 - Sát hạch thực hành trong hình

 - Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng

Lần

Lần

Lần

90.000

300.000

 60.000

2

     LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

 

 Cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế)

Lần 135.000

        

       Căn cứ quyết định số: 467/QĐ-GĐTT - ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định ban hành đơn giá cho thuê xe và sân sát hạch có lắp thiết bị điện tử chấm điểm tự động như sau.

Đơn vị tính: Đồng/ giờ                      

STT HẠNG XE THUÊ TẬP

THUÊ XE ĐỦ CÁC

HẠNG B, C,D, E

CHỈ THUÊ XE CÓ MỘT HẠNG

B HOẶC C HOẶC D+E

1  HẠNG B 360.000 400.000
2  HẠNG C 365.000 425.000
3  HẠNG D 555.000 650.000
4  HẠNG E 560.000 655.000
5  HẠNG FC 445.000 445.000

       

       Căn cứ quyết định số: 562/QĐ-GĐTT - ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định ban hành đơn giá cho thuê xe có lắp thiết bị điện tử chấm điểm tự động để hướng dẫn lái xe trên đường như sau.

STT HẠNG XE THUÊ TẬP

THUÊ XE ĐỦ CÁC 

HẠNG B, C,D, E

CHỈ THUÊ XE CÓ MỘT HẠNG

B HOẶC C HOẶC D+E

1  HẠNG B (xe số sàn) Đồng/ giờ 15.925
2  HẠNG B (xe số tự động)  Đồng/ giờ 16.595
3  HẠNG C Đồng/ giờ 15.810
4  HẠNG D Đồng/ giờ 18.445
5  HẠNG E Đồng/ giờ 18.130

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3846911.  Fax:  0256.3846911
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  truonglaibinhdinh@gmail.com

Top