Phí sát hạch và đơn giá thuê xe có gắn thiết bị điện tử chấm điểm tự động

     Căn cứ thông tư số 188/2016/TT-BTC, ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu phí sát hạch cấp giấy phép lái xe, lệ phí cấp giấy phép lái xe. 

         Theo quy định trên, mức thu phí sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ như sau:

Đơn vị tính: Đồng    

 1   PHÍ SÁT HẠCH LÁI XE ĐƠN VỊ TÍNH MỨC THU
     a  Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4):
 - Sát hạch lý thuyết Lần 40.000
 - Sát hạch thực hành Ln 50.000
  b  Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B11, B1, B2, C, D, E, F):
- Sát hạch lý thuyết Ln 90.000
 - Sát hạch thực hành trong hình Ln 300.000
 - Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng Ln 60.000
  2   LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE                            
   - Cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) Lần 135.000

       Căn cứ quyết định số: 07/QĐ-TTĐT - ngày 03 tháng 1 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định ban hành đơn giá cho thuê xe và sân sát hạch có lắp thiết bị điện tử chấm điểm tự động như sau.

Đơn vị tính: Đồng/ giờ                      

STT HẠNG XE THUÊ TẬP

THUÊ XE ĐỦ CÁC

HẠNG B, C,D, E

CHỈ THUÊ XE CÓ MỘT HẠNG

B HOẶC C HOẶC D+E

1  HẠNG B 360.000 400.000
2  HẠNG C 365.000 425.000
3  HẠNG D 555.000 650.000
4  HẠNG E 560.000 655.000
5  HẠNG FC 445.000 445.000

       

       Căn cứ quyết định số: 07/QĐ-GĐTT - ngày 03 tháng 1 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định ban hành đơn giá cho thuê xe có lắp thiết bị điện tử chấm điểm tự động để hướng dẫn lái xe trên đường như sau.

STT HẠNG XE THUÊ TẬP

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ

1  HẠNG B (xe số sàn) Đồng/ Km/ Xe 16.000
2  HẠNG B (xe số tự động)  Đồng/ Km/ Xe 16.000
3  HẠNG C Đồng/ Km/ Xe 18.000
4  HẠNG D Đồng/ Km/ Xe 18.000
5  HẠNG E Đồng/ Km/ Xe 18.000

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top