1. Bộ máy lãnh đạo:

- Phó Giám đốc phụ trách: Ông LÊ VĂN SINH

  Thực hiện nhiệm vụ: Quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Trung tâm

2. Các phòng chuyên môn :

- Phòng Kê hoạch đào tạo:

                 Trưởng phòng: Ông TRẦN NGỌC TÀI

                 Phó Trưởng phòng: Ông MANG ĐỨC HÀ

                 Phó Trưởng phòng: Bà CHUNG NGUYỄN QUỲNH TRANG

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

-   Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đào tạo lái xe cơ giới đường bộ theo quy định hiện hành của Tổng cục đường bộ Việt Nam;

-   Quản lý, theo dõi, kiểm tra công tác giảng dạy. Lập kế hoạch và triển khai công tác của phòng theo kế hoạch của Trung tâm;

-    Tổng hợp và báo cáo kết quả đào tạo và sát hạch khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm;

-    Phối hợp với phòng ban liên quan báo cáo công tác đào tạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo. Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức thực hiện những văn bản mới, quy trình, quy định mới về công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe;

-   Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

-   Phòng Tổng hợp hành chính:

                 Trưởng phòng: Bà VÕ THỊ KIM LANG

                 Phó trưởng phòng: Bà TRƯƠNG THỊ HOÀI PHƯƠNG

       Thực hiện các nhiệm vụ sau:

-   Công tác hành chính;

-   Công tác quản lý và tổ chức cán bộ;

-   Công tác quản lý tài chính, tài sản;

-   Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

-   Phòng thiết bị kỹ thuật:

Trưởng phòng: Ông NGUYỄN THÀNH HIẾU

 Phó Trưởng phòng: Ông NGUYỄN BẢO THẾ

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

-   Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

-   Quản lý và thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên, định kỳ, đột xuất các phương tiện thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, sát hạch;

-   Xây dựng định mức nhiên liệu, phụ liệu đảm bảo phục vụ công tác đào tạo và sát hạch;

-   Báo cáo tình hình hoạt động sát hạch;

-   Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

-   Cơ sở đào tạo lái xe Hoài Nhơn:

Phó cơ sở: Ông NGUYỄN ĐỨC HOÀI

Phó cơ sở: Ông VŨ NGỌC HIẾU

Thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo lái xe theo chỉ đạo của Trung tâm.


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top