Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (25/06/2023)

Học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với nội dung chính Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngủ cán bộ, đảng viên nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định"

Thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhằm cụ thể hóa Chuyên đề năm 2023: “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngủ cán bộ, đảng viên nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao”, nội dung trọng tâm cần quan tâm tổ chức thực hiện đối với các chi bộ và cán bộ, đảng viên. Ngày 17 tháng 6 năm 2023, đảng viên trực thuộc Chi bộ 4 - Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định đã tham gia học tập “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”

I. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiên phong, gương mẫu trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên

 Thế nào là tính tiên phong gương mẫu và nêu gương: Theo Đại từ điển Tiếng Việt, từ gương mẫu được dùng để chỉ những điều, những việc có tính chất tốt đẹp, điển hình, làm khuôn mẫu cho người khác noi theo; Còn tiên phong nghĩa là đi đầu, dẫn đầu trong phong trào. Như vậy, có thể hiểu, người tiên phong, gương mẫu là người có nhận thức, thái độ, hành động đúng đắn và đi đầu, mở đường trong các phong trào, các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội nhằm đem lại nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho cuộc sống của nhân dân

Vì sao cán bộ, đảng viên phải tiên phong gương mẫu, nêu gương: Đối với người đảng viên, tính tiên phong, gương mẫu là một yêu cầu khách quan, là thuộc tính cơ bản, là dấu hiệu để phân biệt đảng viên với người ngoài Đảng. Lênin đã chỉ ra rằng “Không được lẫn lộn Đảng, tức là đội tiên phong của giai cấp công nhân, với toàn bộ giai cấp”. Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Mác và Ăng ghen viết: “Về mặt thực tiễn, những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên; về mặt lý luận, họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản là ở chỗ họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản”.

1. Cán bộ đảng viên là người dẫn dắc quần chúng, muốn quần chúng làm theo thì phải “ tiên phong, gương mẫu cho quần chúng trong mọi việc”

Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều đó không thể tự nhiên mà có, mà phải do chính người cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện hằng ngày, thông qua quá trình phấn đấu không ngừng mới có được. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Người đảng viên - dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng... Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắc phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắc chước, làm theo”. Người yêu cầu, cán bộ, đảng viên “Phải làm gương mẫu trong lao động sản xuất và trong học tập”; “phải xung phong gương mẫu trong mọi công việc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”; “phải gương mẫu, phải thiết thực, miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân”., Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến... Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắc chước”. Người cho rằng, nếu mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của mình, tức là làm đầu tàu, làm tiên phong trong mọi công việc, thì công việc dù khó mấy làm cũng làm nên, kế hoạch to mấy cũng hoàn thành tốt. Tính gương mẫu là do tu dưỡng rèn luyện thông qua quá trình phấn đấu không ngừng mới có được.

Chủ tịch Hồ chí Minh cho rằng cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ các đảng viên cấp ủy cần nêu gương trên ba mối quan hệ: đối với mình, đối với người và đối với việc. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng thành các quy định cụ thể về tính tiên phong, gương mẫu sao cho phù hợp với chức năng, chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức và đảng viên trên từng cương vị công tác. Cán bộ, đảng viên phải dựa vào các quy định đó mà phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân về mọi mặt, đồng thời, tự soi, tự sửa bản thân trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phải nêu gương làm mực thước cho quần chúng noi theo; Phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nói phải đi đôi với làm. “Một đảng viên ở địa vị càng cao thì phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, cần phải làm gương dân chủ”

2. Phong cách nêu gương

Nêu gương về mục đích lý tưởng sống. Cán bộ đảng viên phải gương mẫu cho cấp dưới, cho quần chúng và cho đội ngũ thế hệ trẻ noi theo. Đó là gương người tốt việc tốt để giáo dục lẫn nhau; giữ vững lập trường”Tận trung với nước, tận hiếu với dân”, “ Trên vì nước, dưới vì nhà. Ấy là sự nghiệp, ấy là công danh”

Nêu gương về thái độ khiêm tốn, cầu thị, sâu sát và rút kinh nghiệm thực tiễn. Người đặt vấn đề cho cán bộ, đảng viên phải là những người “đi trước thiên hạ, vui sau đồng bào”. Phải thực hiện tác phong “Óc nghĩ, mắc trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” “Phải đi cẩn thận mà nhanh nhẹn kịp thời, làm đến nơi đến chốn”.

Nêu gương đễ thực hành đoàn kết, tôn trọng nhân dân. Trong thực hành chức trách tương tác đối với nhân dân thì cần phải biết yêu dân, thương dân, kính dân, trọng dân, gần dân.

Nêu gương về phương pháp và phong cách làm việc khoa học, cẩn thận, chu đáo. Một trong những phẩm chất quan trọng cần có của người cán bộ cách mạng là phải có phương pháp, tác phong làm việc khoa học thiết thực, hiệu quả để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được phân công, được quần chúng tín nhiệm. Từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong rèn luyện đạo đức, lối sống, của tác phong làm việc cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nêu gương ứng xử tinh tế, thực hành tốt ứng xử thắm nhuần văn hóa ứng xử thông minh. Ứng xử chuẩn mực nhung có lúc hài hước, tạo không khí vui vẻ đối với người xung quanh mình. Ứng xử với kẻ thù phải mềm dẻo mà kiên quyết. Trong ứng xử cần có thái độ khiêm nhường, khiêm nhường thật sự. Cần phải có các phương pháp làm việc cụ thể như:

 - Phương pháp nói đi đôi với làm. Đây là phương pháp, vừa là nguyên tắc và là phương châm trong trách nhiệm nêu gương đạo đức, là biểu hiện sinh động cụ thể của việc quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa thực tiễn, suy nghĩ và hành động, giữa tư tưởng, đạo đức và hành vi đạo đức của mỗi người.

- Phương pháp lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, tổ chức mới ngày càng tốt đẹp hơn

II. Đảng viên chi bộ 4 vận dụng tư tưởng đạo phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiên phong, gương mẫu trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

1. Thực hiện tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện quan điểm mang tính nguyên tắc

Cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ 4, nhất là các đồng chí ủy viên trong chi bộ phải gương mẫu như: Giữ gìn lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm liêm, chính, chí công vô tư; Không tham nhũng; Không quan liêu cơ hội; Không lợi dụng chức vụ để vụ lợi; Luôn đi đầu trong đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm; Sẵn sàng chịu trách nhiệm khi để bộ phận, đơn vị mình phụ trách xảy ra những vấn đê nghiêm cấm, vi phạm quy định của Trung tâm, của nghành Giao thông và phải chịu lắng nghe để khắc phục, sửa chữa những sai sót mắc phải. Tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đồng chí cán bộ, chi ủy viên, bí thư chi bộ phải tiên phong, gương mẫu trong xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ; đổi mới tác phong trong công tác Đào tạo và phục vụ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe. Phải đi sâu, đi sát, phải thực tế, phải gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên Trung tâm và quần chúng nhân dân đến đăng ký học và Sát hạch cấp Giấy phép lái xe các hạng; Trong quá trình công tác tại Trung tâm, mỗi đảng viên, ủy viên Chi ủy và cán bộ nhân viên phải thực hiện phương châm “Thực sự gần dân, trọng dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân” phục vụ hết khả năng của mình khi người dân đến liên hệ, làm việc và đăng ký học lái xe tại Trung tâm.

2. Tiền phong, gương mẫu trong thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao Cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ 4, nhất là các đồng chí ủy viên, bí thư chi bộ phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; đoàn kết thống nhất đơn vị cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong Hội nghị Viên chức và người lao động đầu năm

Môi đảng viên trong Chi bộ 4 phải luôn gương mẫu trong học tập, cập nhật thông tin chuyên ngành để nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, xác định kế hoạch công tác; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quy tụ và tôn trọng trí tuệ tập thể, phát huy tối đa khả năng, năng lực của cán bộ, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mọi cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch học tập thường xuyên để nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn; đồng thời coi học tập là nghĩa vụ bắc buộc đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

3. Tiền phong, gương mẫu trong việc rèn luyện, gìn giữ phẩm chất đạo đức, cách mạng, lối sống giản dị, tác phong công tác gần dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn gương mẫu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất chính trị, gìn giữ đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Phải luôn tu dưỡng đạo đức, sống cần kiệm, liêm chính, làm việc chí công vô tư, không quan liêu, kiêu ngạo, tham ô, tham nhũng, lãng phí, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn nghiêm khắc, thường xuyên tự phê bình và phê bình để ngày càng tiến bộ. Phải làm tròn trách nhiệm, bổn phân của bản thân mình trước Đảng, trước nhân dân. Nâng cao niềm tin của đảng trong lòng nhân dân. Chính vì vậy, việc Đảng viên tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống của người Đảng viên theo đúng theo tiêu chí của Đảng.

Để đạt được những yêu cầu điều như thế mỗi cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ 4 Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định phải là người quản lý tốt tài sản, phương tiện, thiết bị dạy học. Đảng viên là giáo viên phải gương mẫu trong giảng dạy, phải ân cần phục vụ người học, phục vụ nhân dân; phải biết truyền đạt những hiểu biết, kinh nghiệm nghề của minh đến người, từ đó đào tạo ra những con người lành nghề, có kỹ năng nghề nghiệp vững chắc vì đây là nghề nguy hiểm, là nghề lái xe có thể gây ra nhưng nguy hiểm cho chính mình và cho mọi người xung quanh. Do đó phải biết đấu tranh loại bỏ mọi biểu hiện của hành vi phi đạo đức nghề nghiệp, loại bỏ tư tưởng vụ lợi để đào tạo nên người lái xe có trình độ tay nghề lá xe thành thạo. Từ đó tạo được lòng tin của học viên, của người dân đối với Trung tâm ngày càng nâng cao. Luôn xây dựng hình ảnh Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định là địa điểm tin cậy để người dân lựa chọn khi học nghề lái xe. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu để gìn giữ truyền thống tốt đẹp của Trung tâm đáp lại lòng tin yêu của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Nội dung nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên theo chủ tịch Hồ Chí Minh, phải được thể hiện trên cả ba mối quan hệ: Đối với mình, đối với người và đối với việc

Đối với mình: Mỗi đảng viên Chi bộ 4 – Trung tâm Đào tạo gnhiệp vụ giao thông vận tải Bình Đinh phải nhận thức rõ, việc tăng cường tính tiên phong, gương mẫu là trách nhiệm, bổn phận của người đảng viên; đồng thời chuyển từ nhận thức, thái độ đúng đắn thành những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể hằng ngày. Đảng viên phải tự đặt mình trong kỷ luật của tổ chức, nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của cơ quan, điều lệ, quy định của đoàn thể; phải là người đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đối với người: Đảng viên, nhất là các đồng chí chi ủy viên của chi bộ Trung tâm phải nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ người học. Thường xuyên tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phục vụ người học. Mỗi đảng viên, mỗi giáo viên phải chủ động học hỏi nhằm nâng cao trình độ, nắm bắt thông kịp thời giải thích những vấn đề người dân chưa hiểu; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối thoại, giải quyế các khiếu nại của người học. Kiên quyết đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà người học. Đảng viên của Chi bộ 4 phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đối với việc: Đảng viên, chi ủy viên chi bộ của Trung tâm phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của đảng ủy cấp trên, của đảng bộ, chi bộ, quy định của cơ quan; phải chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức đảng, của cơ quan. Phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với công việc; Gương mẫu trong xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ; đổi mới tác phong công tác giảng dạy đặc biệt là giáo viên trực tiếp dạy thực hành lái xe ô tô. Đảng viên phải sâu sát, thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và nhân viên và người lao động trong Trung tâm.

Kết thúc hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023” Đảng viên Trung tâm phải tự giác chấp hành và chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, của Ủy ban kiểm tra, chi bộ nơi cư trú; Mỗi cán bộ đảng viên và nhân viên Trung tâm phải ngăn chặn việc tự đặt bản thân lên trên tổ chức, lên trên tập thể, đồng thời khắc phục tình trạng e dè, nể nang, bao che, né tránh trách nhiệm kiểm tra, giám sát. Cần dựa vào tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và nhân dân trong kiểm tra, giám sát, đánh giá, nhận xét năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, các mối quan hệ xã hội, quan hệ với nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Người Đảng viên dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, ở đâu cũng phải làm gương cho quần chúng…Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi đua lao động thì người đảng viên ắc phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắc chước, làm theo. Phải gương mẫu, phải thiết thực, miệng nói tay làm để làm gương cho quần chúng, cho nhân dân.


Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top